Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5932

Gepubliceerd op 8 augustus 2018 09:00

Rectificatie Dongen. Vaststellen grenzen bebouwde kommen Wegenwet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;

 

Overwegende dat de gemeente Dongen voornemens is haar wegenlegger te herzien;

 

Overwegende dat burgemeester en wethouders van Dongen mede in verband daarmee op 12 juli 2018 Gedeputeerde Staten hebben verzocht tot hernieuwde vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen van Dongen, ’s Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart;

Besluiten:  

  • 1.

    In te trekken het besluit van 21 februari 1991, nummer 129980, provinciaal blad nummer 25/91, tot vaststelling van de grens van de bebouwde kom van ’s Gravenmoer;

  • 2.

    In te trekken het besluit van 6 december 1995, nummer 357536, provinciaal blad nummer 136/95, tot vaststelling van de grenzen van bebouwde kommen van Dongen, Dongen-Vaart en Klein Dongen;

  • 3.

    Vast te stellen de grenzen van de bebouwde kommen van Dongen, ’s Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Bebouwde kom 2018’.

’s-Hertogenbosch, 31 juli 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

J.H.M. Goossens,

programmaleider Beheer en Onderhoud

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

 

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘s‑Hertogenbosch

 

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

 

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

 

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e‑mailadres bezwaar@brabant.nl.

 

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch.

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl