Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5923Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Lorbaan 27 te Grashoek, 2017-202558

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Wet natuurbescherming, ontwerpbeslui t

Locatie: Lorbaan 27, 5985 NX Grashoek Zaaknummer: 2017-202558

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 augustus 2018 t/m 18 september 2018 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 8 augustus 2018 t/m 18 september 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de “Berichtenbox voor bedrijven” via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 11 september 2018 contact op te nemen met tel. nr. +31 43 389 76 49.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 76 49