Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5921Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Koppelweg 8-10 in Doesburg

Vaststelling besluit bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij hebben ingestemd met de aanpak van een sanering ingevolge de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan Koppelweg 8-10 te Doesburg. De verontreiniging zal worden ontgraven.

 

Mogelijkheid van inzien

De besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage.

Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-009319te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2018-009319. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland