Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5918Beschikkingen | afhandelingGemeente Waadhoeke Vergunning Ontgrondingenwet

Verleend op 1 augustus 2018 aan GrondNet BV : vergunning voor een ontgronding onder de geluidswal bij vakantiepark Waadhoeke-Resort , Gralda 5 , 9036 JJ Menaam .

De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Tegen de beschikking kan t/m 12 september 2018 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden:

- die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.

 

Tijdens de beroepstermijn ligt de beschikking ter inzage in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail ontgrondingen@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Beroepsschriften kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.