Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5912Beschikkingen | afhandelingGemeente Ooststellingwerf Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: Heijmans Infra B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2018-FUMO-0028323.

Betreft: het verplaatsen van het bestaande gemaal op het perceel kadastraal bekend, gemeente Donkerbroek, sectie F, nummer 283 ten behoeve van de realisatie van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde.

Locatie: kadastraal bekend, gemeente Donkerbroek, sectie F, nummer 283.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 2 augustus t/m 12 september 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.