Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5910Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit

Ontvangen van: Metaalhandel De Horne B.V. een mededeling dat een vergunning ingevolge de ;Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Ontgrondingenwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal worden aangevraagd.

Betreft: voornemen activiteiten samen te voegen en te verplaatsen. Metaalhandel De Horne B.V. heeft op dit moment vestigingen aan de Duitslanddreef te Oudehaske en aan de Handelswei te Joure. Het bedrijf is voornemens de activiteiten samen te voegen en te verplaatsen naar De Ynfeart 14, op het geluidgezoneerde industrieterrein ‘Kanaal’ te Heerenveen. Naast het samenvoegen van de activiteiten wordt voorzien in een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit naar circa 340.150 ton per jaar.

 

Locatie: De Ynfeart 14, 8447 GM Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

In verband hiermee is nagegaan of voor de beoogde activiteit een milieueffectrapport (MER) gemaakt moet worden.

Gedeputeerde Staten hebben beslist dat er geen MER behoeft te worden opgesteld ;een;geen; .

 

De beslissing dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit en is niet vatbaar voor bezwaar van derden. Derden kunnen hun bezwaren kenbaar maken tijdens de vergunningprocedure in het kader van de ;Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;Ontgrondingenwet; Wabo.

 

De stukken liggen ter inzage in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen en inzage van de stukken neem contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl, tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.