Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5908Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerenveen Goedkeuringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

V erleend aan: Omrin, locatie Ecopark De Wierde een goedkeuringsbesluit onder kenmerk

2017-FUMO-0020887.

Betreft : de goedkeuring van het stortplan 2017van Ecopark de Wierde.

Locatie: De Dolten 11, 8447SB in Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 1 augustus t/m 12 september 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

De stukken liggen van 6 augustus t/m 12 september 2018 ter inzage in het provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen).

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail toezichtenhandhaving@fumo.nl of

tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900HM Leeuwarden.