Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5900Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit m.e.r.-beoordeling Jos Menten Metaalrecycling B.V., Mijnheerkensweg 5-5a, 6041 TA Roermond

Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

Beoordelingsbesluit m.e.r.

Voor: M.e.r.- beoordeling voor verandering van de inrichting (nieuwe knipschaar)

Locatie: Jos Menten Metaalrecycling B.V., Mijnheerkensweg 5-5a, 6041 TA Roermond

Datum besluit: 2 augustus 2018

Zaaknummer: 2018-204562

Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Jos Menten Metaal Recycling B.V. ingediende aanmeldnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 9 augustus 2018 t/m 19 september 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12

- in het gemeentehuis van Roermond, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en definitieve vergunningsbesluit ter inzage worden gelegd.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12