Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 5899Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning 1e fase T.A.J. Willems America B.V., Hoebertweg 15, 5966 ND America

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning 

Voor: veranderingsvergunning (fase 1: milieudeel)

Locatie: T.A.J. Willems America B.V., Hoebertweg 15, 5966 ND America

Datum besluit: 2 augustus 2018

Zaaknummer: 2016-603456

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 augustus 2018 t/m 19 september 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12