Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5858Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Ontgrondingenvergunning voor Roompot Village B.V. te Middelburg

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de door Roompot Village B.V. te Middelburg aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verleend met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de herontwikkeling van de minicamping en boomgaard ‘De Ontdekking’ te Kamperland en de realisatie van oppervlaktewater in het gebied.

De aanvraag en de overige stukken liggen van 8 augustus 2018 tot 19 september 2018 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Noord-Beveland te Wissenkerke

 

Tot 19 september 2018 kunnen belanghebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover betreft de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 

De vergunning treedt op 19 september 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).