Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5827Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Synres B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 25 mei 2008 aan Synres B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Slachthuisweg 30, 3151 XN Hoek van Holland, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van kunstharsen, waaronder alkydharsen, urethaanalkyden, aminoharsen en acrylaatharsen.

 

Het verzoek betreft het wijzigen van het voorschrift met betrekking tot de spoelfrequentie van het bluswatersysteem naar aanleiding van het Besluit wijziging Algemene Bepaling 8.2 bedrijfsbrandweeraanwijzing met besluitdatum

27 november 2017.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 9 augustus 2018 tot en met 20 september 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Mevrouw P.C.T.M. Kox van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 58.

Zaaknummer: 999961761.