Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5782Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming ZK18000124, Rijk-Noteboom VOF, Vroonhoek 1, 4453 TE, te ’ S-Heerenhoek

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming de volgende vergunning te verlenen.

Voor Rijk-Noteboom VOF, gelegen aan de Vroonhoek 1, 4453 TE, te ’ S-Heerenhoek in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is een ontwerpbesluit opgesteld van de te verlenen vergunning. De vergunning heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal dieren en de realisatie van een nieuwe stal. Tevens zullen de staltypes van de bestaande stallen worden gewijzigd.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer ZK18000124 te vermelden.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze op het ontwerp indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.