Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5688Overige besluiten van algemene strekkingN839; ontwerp-verkeersbesluit opheffen bushaltes Kolkweg in Haalderen in de gemeente Lingewaard

 

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2018-006839, D.D. 23 JULI 2018

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan een verkeersbesluit te nemen voor de N839 (Van der Mondeweg) ter hoogte van kilometer 7,1 rechts en links in Haalderen in de gemeente Lingewaard, betreffende het opheffen van twee bushaltes ”Kolkweg”.

 

Aanleiding

De weg N839 vormt de verbinding tussen Bemmel en Gendt. In de wegennetvisie is de N839 opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg. De maximumsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom en 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom van Bemmel en Haalderen.

Aan de N839 liggen in Haalderen de bushaltes “Kolkweg” bij kilometer 7,1 links en rechts van de weg. Bij deze haltes halteren de streeklijnen 33 en 833 (Niteliner) die worden geëxploiteerd door Connexxion (Breng).

De haltes “Kolkweg” worden nauwelijks gebruikt: 2 tot 3 instappers per dag. Er zijn geen ontwikkelingen te verwachten die leiden tot een toename van het aantal busreizigers dat gebruik zal gaan maken van de haltes. Het halteren vindt plaats op de rijbaan, hetgeen op een gebiedsontsluitingsweg niet wenselijk is.

Om deze redenen wil de provincie de haltes “Kolkweg” in Haalderen opheffen.

Als wegbeheerder van de N839 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregel een verkeersbesluit te nemen.

 

Juridisch Kader

 

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

artikel 15, lid 1 en lid 2 Wegenverkeerswet 1994;

artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Lingewaard, de vervoersmaatschappije Connexxion (Breng) en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost Nederland, district Gelderland Midden.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

- het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

- het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

- het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N839 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

De bushaltes “Kolkweg” liggen in de bebouwde kom Haalderen links en rechts aan de N839 bij kilometer 7,1. De streeklijnen 33 en 833 van vervoersmaatschappij Connexxion (Breng) halteren bij de haltes. Lijn 33 verzorgt de verbinding tussen Arnhem CS en Nijmegen CS via Gendt. Lijn 833 verzorgt de verbinding Arnhem CS – Bemmel Vossenhol via Gendt en de verbinding Nijmegen CS – Huissen via Gendt.

De haltes “Kolkweg” worden weinig gebruikt. Er zijn slechts 2 tot 3 instappers per dag. Daarnaast levert de ligging van de halteplaatsen gevaarlijke situaties op. De bussen halteren op de rijbaan in plaats van in een haltekom wat op een gebiedsontsluitingsweg de richtlijn is. Dit kan leiden tot ongewenst inhaalgedrag.

Redenen om de haltes “Kolkweg” medio december 2018, de ingang van de nieuwe dienstregeling 2019, op te heffen.

 

Naast de haltes “Kolkweg” worden ook de haltes “Groenestraat” weinig gebruikt. Allebei de bushaltes opheffen leidt er echter toe dat reizigers te ver moeten lopen. Door alleen de bushalte “Kolkweg” te verwijderen, blijven alternatieven op korte afstand voorhanden: de haltes “Kerk” op circa 300 meter in noordelijke richting en de haltes “Groenestraat” op circa 450 meter in zuidelijke richting.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N839 (Van der Mondeweg) in Haalderen in de gemeente Lingewaard met ingang van de nieuwe dienstregeling medio december 2018 het volgende verkeersbesluit te nemen:

 

I. door het verwijderen van borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N839 bij kilometer 7,1 rechts en links, de bushaltes ”Kolkweg” in Haalderen op te heffen;

 

Ter inzage

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N839: Bemmel - Gendt.

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 8 augustus tot en met 19 september 2018 ter inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het Gemeentekantoor van de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, Bemmel.

 

Inbrengen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake punt I van het voorgenomen ontwerp-verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht.

De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. de heer B. Meijer

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2018-006839, N839 opheffen bushaltes te Haalderen” vermeld te worden.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking contact opnemen met het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland.