Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 5380Overige besluiten van algemene strekkingTweede wijzigingsregeling reglement adviescommissie MIT Zuid

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat vanwege de praktische uitvoerbaarheid de benoemingstermijn van de voorzitter en de leden wordt verlengd van een jaar naar drie jaar en dat daarvoor een wijziging van het reglement nodig is;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

Het Reglement adviescommissie MIT Zuid 2015 wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    Artikel 4, vierde lid komt te luiden:

    • 4.

      De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van 3 jaar.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 juni 2015.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling reglement adviescommissies MIT Zuid 2015.

 

's-Hertogenbosch, 3 juli 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA