Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5276Beschikkingen | afhandelingKennisgeving locatie gebonden TUG ontheffing Feanwâlden

Verleend aan: HeliCentre BV te Lelystad een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder kenmerk 2018-FUMO-0028332.

Betreft: het buiten een luchthaven landen en opstijgen met een helicopter op 1 december 2018 in de daglichtperiode.

Locatie: Terrein aan it Bûtefjild 24 in Feanwâlden.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 11 juli t/m 21 augustus 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.