Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5270Beschikkingen | afhandelingDuinen Terschelling Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming

Ontvangen van: provincie Fryslân een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Bestrijden van de Watercrassula als invasieve (planten)soort in de duinen van Terschelling ter hoogte van Midsland aan Zee.

Locatie: Terschelling, Midsland aan Zee .

Gedeputeerde Staten hebben vergunning verleend onder kenmerk 184254.

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 9 juli 2018 tot en met 20 augustus 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

De vergunning ligt ter inzage t/m 20 augustus 2018 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan:

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.