Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 5268Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit N284, provincie Noord-Brabant

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Bij mail van 17 januari 2018 is door de heer Kokken, namens de gemeente Reusel- De Mierden een verzoek ingediend voor het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u (zone) op de provinciale weg N284 tussen Reusel en de Belgische grens en het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats in de bebouwde kom van Reusel.

 

Het gedeelte van de provinciale weg N284 in de bebouwde kom van Reusel tot de Belgische grens wordt overgedragen aan de gemeente Reusel- De Mierden. De gemeente heeft in haar beleid vastgesteld dat op alle wegen in haar buitengebied een maximum snelheid van 60 km/u gaat gelden. Uit metingen blijkt dat op de provinciale weg N284 buiten de bebouwde kom van Reusel veel te hard gereden wordt waardoor het onveilig is. Door het opnieuw inrichten van de weg en het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u (zone) wordt de veiligheid verbeterd.

 

Ook de oversteekbaarheid van de provinciale weg N284 in de bebouwde kom van Reusel door voetgangers is slecht. Hiervoor wordt een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd in de bebouwde kom van Reusel ter hoogte van het gemeentehuis.

 

Vereiste van besluit 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden

voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering van het besluit

Uit het oogpunt van

 

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

is het gewenst om de maximum snelheid op de provinciale weg N284 tussen Reusel en de Belgische grens te verlagen naar 60 km/u. Voorts is het gewenst om een voetgangersoversteekplaats aan te brengen in de bebouwde kom van Reusel om de oversteekbaarheid van de provinciale weg N284 te verbeteren.

 

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost. Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is voorts overleg gepleegd met Reusel-de Mierden.

 

 

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

 

  • Tot het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u door het plaatsen van de borden A1 60 km/u met daarboven het woord “zone”

  • het aanbrengen van verkeerstekens en het plaatsen van de borden L2 voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van kilometer 3,9 in de bebouwde kom van Reusel.

 

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen met nummers:

BF5481-100-1139_BO-201 blad 1 en BF5481-100-1139_BO-201blad 5.

 

 

Inwerkingtreding

Een verkeersbesluit is van kracht en treedt in principe in werking op moment van publicatie

 

 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

J.H.M. Goossens,

programmaleider Beheer en Onderhoud

Bezwaar  

 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘s‑Hertogenbosch

 

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

 

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

 

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e‑mailadres bezwaar@brabant.nl.

 

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch.

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.