Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5263Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Avelingen-West 15 Gorinchem

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een ontwerp omgevingsvergunning hebben voorbereid.

Activiteit:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Voor: een algehele revisievergunning voor een inrichting met als hoofdactiviteit het accepteren, op- en overslaan, sorteren en verwerken van afvalstoffen.

Inrichting: Suez EcoService

Locatie: Avelingen-West 15 Gorinchem

Zaaknummer: Z-15-273072

Datum ontwerpbeschikking: 10 juli 2018

Stukken inzien

De stukken liggen vanaf 16 juli 2018 tot en met 27 augustus 2018 ter inzage.

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht. Via telefoonnummer 078-770 8585 kunt u een afspraak maken.

Zienswijzen geven

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd gedurende 6 weken zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen, manager van de Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Vergunningen en meldingen, telefoon 078-770 85 85.