Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5261

Gepubliceerd op 13 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen Geconsolideerde regelgeving

Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2019-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 11.12 van de Wet milieubeheer bekend de nieuwe integrale tekst van:

 

Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2019-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 10 juli 2018 in het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2019-2023 als bedoeld in artikel 11.12 van de Wet milieubeheer hebben vastgesteld.

 

De verplichting tot het opstellen van het actieplan is opgenomen in artikel 11.12 van de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG in Nederland. Tevens is in deze wet opgenomen dat het actieplan wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Dit actieplan beschrijft het geluidbeleid ten aanzien van provinciale wegen voor de periode 2019-2023. Het actieplan heeft als doel ‘geluidgevoelige objecten’ te beschermen. Dit zijn woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen zoals ziekenhuizen. Verder is in de richtlijn ook de bescherming van stille gebieden opgenomen.

 

Het ontwerp Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2019-2023, heeft voor ieder ter inzage gelegen van 30 april 2018 tot en met 11 juni 2018 in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 Maastricht. Het ontwerp actieplan was tevens in te zien op de website van de Provincie Limburg.

 

Gedurende de termijn van ter inzagelegging zijn geen zienswijzen over het ontwerp actieplan naar voren gebracht. Het actieplan is derhalve, behoudens enkele tekstuele wijzigingen, ongewijzigd vastgesteld.

 

Tegen de vaststelling van het actieplan is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 10 juli 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl