Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5260Overige besluiten van algemene strekkingGEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND

Gelet op het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi), de Kieswet en de Gemeentewet;

 

Overwegende dat de datum van kandidaatstelling en de datum van stemming ingevolge artikel 55, tweede lid Wet arhi zijn bepaald op respectievelijk 8 oktober 2018 en

21 november 2018;

 

BESLUITEN:

 

Onder voorwaarde van inwerkingtreding van de:

I. Wet samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

II. Wet samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

III. Wet samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

 

1. De volgende data vast te stellen in verband met de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten Noordwijk, Molenlanden en Hoeksche Waard:

 

24 augustus 2018: datum waarvóór het benoemen van leden en plaatsvervangende leden

van de hoofdstembureaus dient te geschieden (artikel 55, zesde lid Wet arhi);

 

27 augustus 2018: uiterste datum indiening verzoeken van politieke groeperingen bij het centraal stembureau tot inschrijving in het register (artikel G3, eerste lid Kieswet - met inachtneming van artikel 55, derde lid Wet arhi);

 

29 augustus 2018: datum waarop het centraal stembureau de door hem geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van gemachtigden en hun plaatsvervangers publiceert in de Staatscourant (artikelen G1, achtste lid en G2, achtste lid Kieswet – met inachtneming van artikel. 55, derde lid Wet arhi);

 

12 september 2018: uiterste datum waarop het centraal stembureau beslist over niet-doorwerking van de registratie van die geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen, die naar het oordeelvan het centraal stembureau tot verwarring kunnen leiden (artikel G4, derde lid Kieswet);

 

18 september 2018: uiterste datum waarop een beroepschrift kan worden ingediend tegen beschikkingen als bedoeld in artikel G4 Kieswet (artikel G5, eerste lid, onder c. Kieswet);

 

1 oktober 2018: datum voor opgave van op deze datum geregistreerde kiesgerechtigde personen (artikel 54, eerste lid Wet arhi);

 

13 november 2018: datum waarvóór het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus dient te geschieden (artikel 55, zesde lid Wet arhi);

 

20 december 2018: datum waarvóór het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden door de raad dient te geschieden (artikel 56, tweede lid Wet arhi).

 

 

2. Gelet op het inwonertal op 1 januari 2018 op het grondgebied van de nieuwe gemeente het aantal leden van de raad van de nieuwe gemeente Noordwijk vast te stellen op 27, van de nieuwe gemeente Molenlanden op 27 en de nieuwe gemeente Hoeksche Waard op 37 (artikel 55, eerste lid Wet arhi - met inachtneming van artikel 8 Gemeentewet).

 

 

Den Haag, 11 juli 2018

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

drs. H.M.M. Koek

secretaris