Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5247Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Grevelingenweg 3 te Dordrecht

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend.

Aanvraag:

Z-18-337044

Activiteit:

Milieu

Voor: milieuneutrale verandering van de inrichting.

Het betreft het oprichten van een tweede gasflessenopslag op het buitenterrein.

Locatie: Grevelingenweg 3 te Dordrecht

Datum besluit: 9 juli 2018

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dat door een brief te sturen aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending van het besluit aan de aanvrager. Uw brief moet tenminste bevatten:

- uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) van uw bezwaar en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening (=voorlopig oordeel) te treffen. U doet dat door en brief te sturen aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage,

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Uw brief moet tenminste bevatten:

- uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt, de reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeft en uw handtekening.

Griffierecht:

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Vergunningen en meldingen, telefoon 078-770 85 85.