Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5230

Gepubliceerd op 12 juli 2018 09:00

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging Openstelling Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 10 juli 2018, kenmerk 1801791 tot wijziging van het besluit van gedeputeerde staten van 10 april 2018 nr. 18008765 tot openstelling van de regeling Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen, uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland;

  • Gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland:

  • Overwegende dat, vanwege het veel grotere aantal ingediende aanvragen om subsidie dan verwacht, het wenselijk is voor de openstelling van de POP-3 regeling Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen in de periode 16 april 2018 tot en met 13 juli 2018, 17.00 uur het opengestelde bedrag te verhogen;

Besluiten:

 

Artikel I  

Het Openstellingsbesluit Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen wordt als volgt gewijzigd:

 

  • II.

    Het plafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 4.000.000,-- Dit bedrag bestaat voor 2 miljoen euro uit ELFPO- budget en 2 miljoen euro uit Provinciale middelen.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot 16 april 2018.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 10 juli 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 12 juli 2018

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting  

Voor de openstelling van de POP-3 maatregel ‘Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen’ zijn nu reeds meer aanvragen om subsidie ingediend dan vooraf verwacht. Het oorspronkelijke plafond van € 2.000.000,- maakt het naar verwachting niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren, wordt het plafond verhoogd met € 2.000.000,-- tot € 4.000.000,--


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl