Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5229

Gepubliceerd op 12 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zuid Holland, Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Kilweg 19 's-Gravendeel

Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen

Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op28 juni 2018 een melding heeft ontvangen van voorgenomen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de locatie Kilweg 19 's-Gravendeel. De melding is gedaan op grond van artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en artikel 6, eerste lid van het Besluit Uniforme Saneringen.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-18-337544.

Conform het Besluit Uniforme Saneringen kan in beginsel vanaf vijf weken en binnen twaalf maanden na ontvangst van de melding gestart worden met de saneringswerkzaamheden.

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid binnen vier weken na ontvangst van de melding controleren of deze voldoet aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen.

De mededeling aan de saneerder naar aanleiding van bovengenoemde controle is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan dan ook geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Indien u van mening bent dat de melding niet voldoet aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen, kunt u de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hierop wijzen. Een dergelijke mededeling dient te worden gericht aan:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Unit Juristen, APV en Ondergrond

Postbus 5503300 AN Dordrecht

T [078] 770 85 85. Hier kunt u ook nadere inlichtingen verkrijgen.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juristen, APV en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl