Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5223Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland, omgevingsvergunning regulier, Molenweg 10, Voorthuizen

Brons Mengvoeders BV

 

Omgevingsvergunning regulier Wabo / zaaknummer 2018W1420

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende vergunning wijzigd.

 

Aangevraagd wordt een vergunning voor het volgende project:

Het het wijzigen van vergunde put en laadstraat.

Concreet wordt verzocht om een vergunning:

een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo);

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.7, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Barneveld op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9-17u en vrijdag van 9-12u.

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst de Vallei via het emailadres info@oddevallei.nl.

 

De eerste dag van de ter inzage legging is 12 juli 2018.

 

Bezwaar

Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar tegen het besluit naar voren brengen. Ingediend bezwaar wordt met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijk bezwaar kan worden gericht aan de Omgevingsdienst onder vermelding van het kenmerk dat op de eerste bladzijde van het besluit staat vermeld.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Barneveld,10 juli 2018

 

 

Namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

Omgevingsdienst De Vallei