Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5214Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerpbesluit wijziging Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat gedurende de periode van 16 juli tot en met 27 augustus 2018 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ter inzage ligt.

 

De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid voor de geborgde zetel voor de categorie natuurterreinen mag benoemen en een nieuwe kaart van het beheergebied.

 

Inzien ontwerpbesluit.

Het ontwerpbesluit kunt u inzien via internet: www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging en www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage

Daarnaast ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij :

Provincie Utrecht: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Provincie Zuid-Holland: Het loket, Zuid-Hollandplein 1, 2496 AW Den Haag

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Poldermolen 2, 3994 DA Houten

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde staten van Utrecht, ter attentie van S. Spano, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met S. Spano, tel nummer 030 - 2582136

 

Vervolg

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt daarop de reactie van Gedeputeerde Staten. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Zuid-Holland stellen uiteindelijk het besluit vast.