Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5213Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerpbesluit wijziging Reglement Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat gedurende de periode van 16 juli tot en met 27 augustus 2018 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland ter inzage ligt.

 

De wijziging betreft het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid voor de geborgde zetel voor de categorie natuurterreinen mag benoemen, een nieuwe kaart van het beheergebied, het toevoegen van bepalingen met betrekking tot de herpoldering van diverse gebieden, en het toevoegen van bepalingen met betrekking tot de procedure bij de benoeming van een nieuwe dijkgraaf.

 

Inzien ontwerpbesluit.

Het ontwerpbesluit kunt u inzien via internet: www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage en www-noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen

Daarnaast ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij :

Provincie Zuid-Holland: Het loket, Zuid-Hollandplein 1, 2496 AW Den Haag

Provincie Noord-Holland: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem

Hoogheemraadschap van Rijnland: Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Dit kan door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, ter attentie van A.C. de Waaij, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Mondeling kan een zienswijze worden ingediend na telefonische afspraak met A.C. de Waaij, 070 – 441 8290

 

Vervolg

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt daarop de reactie van Gedeputeerde Staten. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland en Provinciale Staten van Noord-Holland stellen uiteindelijk het besluit vast.