Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5210Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wet Natuurbescherming, Westmadeweg 43 en 48 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten of rustplaatsen van de ransuil alsmede, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten behoeve van het uitvoeren van sloop- en kapwerkzaamheden in deelgebied Nieuw Vroondaal II. De locatie betreft Westmadeweg 43 en 48, 2553 EM te Den Haag. De ontheffing wordt verleend voor de periode van 9 juli 2018 tot en met 1 januari 2021.

Bezwaar

De beschikking is op 9 juli 2018 verzonden. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00502142. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.