Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5200VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 3 juli 2018, met kenmerk 01538520, tot wijziging van de Regeling Uitvoering LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2016

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN

 

Overwegende dat met ingang van 27 juli 2016 de Regeling Uitvoering LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2016 van kracht is geworden;

Overwegende dat een wijziging van deze subsidieregeling noodzakelijk is ter verbetering van de subsidieverstrekking;

 

BESLUITEN:

 

De volgende regeling tot wijziging van de Regeling Uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2016 vast te stellen:

 

Artikel I  

De Regeling Uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:  

In aanvulling op artikel 1.23, vierde lid, van de Regeling POP3 subsidies heeft de aanvraag om een voorschot betrekking op minimaal 25% van de subsidie of minimaal € 25.000,- aan kosten.

 

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 3 juli 2018 .

 

drs. A.A.M. Brok, Voorzitter

Mw. R.E. Bouius-Riemersma MBA, Secretaris