Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5193

Gepubliceerd op 10 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

BEKENDMAKINGSTOP OP UITBREIDING EN NIEUWVESTIGING GEITENHOUDERIJEN PROVINCIE UTRECHT

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2018, domein Leefomgeving, 810EA7A2;

Overwegende dat:

- het met de huidige kennis van zaken over de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving noodzakelijk wordt geacht om in vigerende bestemmingsplannen of beheersverordeningen opgenomen mogelijkheden voor de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen, alsmede de omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen, te beëindigen;

- vanwege de betekenis van het voorzorgsbeginsel, in samenhang met de provinciale zorg voor een goede ruimtelijke ordening en de daarmee verbonden bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving, waarvan ook gezondheidsaspecten deel uitmaken, het noodzakelijk wordt geacht om deze beëindiging op dit moment te verwezenlijken door middel van het stellen van algemene regels als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

-  vooruitlopend op de totstandkoming van deze algemene regels een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, wordt genomen. Gelet op artikel 4.1, vijfde lid, juncto artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 191, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 

Besluiten:

1. te verklaren dat een verordening zoals bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt voorbereid ("verklaring") voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding  met de bestandsnaam NL.IMR0.9926.VBGeitenstop-VA01;

2.  te bepalen dat het verboden is het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden, tenzij er geen sprake is van een meldingsplicht als bedoeld in artikel 1.18, tweede lid, van het Activiteitenbesluit mi-lieubeheer;

3.  te bepalen dat de verklaring uitsluitend betrekking heeft op aanvragen om een omgevingsvergunning voor de vestiging of uitbreiding van geitenhouderijen, of de omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen.

4.  dat de verklaring op 11 juli 2018 in werking treedt.

 

Geen bezwaar en beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl