Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 10 november 2015 de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het inrichten van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen wensen te stimuleren, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan klimaat adaptieve steden, positieve gezondheid, biodiversiteit en het waterbewustzijn van kinderen en ouders;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om die reden op 27 februari 2018 in de subsidieregeling een paragraaf Schoolpleinen van de toekomst hebben opgenomen;

 

Overwegende dat gezien de ruime belangstelling voor de regeling, Gedeputeerde Staten hebben besloten de middelen voor 2019, reeds in 2018 beschikbaar te stellen;

 

Overwegende dat het subsidieplafond dient te worden opgehoogd met deze middelen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 3.9 wordt “31 oktober 2018” vervangen door: 16 december 2019.

 

B.

In artikel 3.10 wordt “€ 700.000” vervangen door: € 1.400.000.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

 

's-Hertogenbosch, 26 juni 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven