Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 5175VerordeningenBesluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân

Gedeputeerde Staten,

 

overwegende dat het van belang is om de ontwikkeling van startende en groeiende ondernemers en de toepassing van innovaties en export te stimuleren door het financieren van projecten die zich richten op het realiseren van innovaties en export;

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

besluiten:

 

Artikel I

 

de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân te wijzigen als volgt:

 

A

 

Artikel 1.1, negende lid, onder e komt te luiden:

 

  • e.

    Investeringsreglement FOM: het door Gedeputeerde Staten op 3 juli 2018 vastgestelde reglement, houdende de verhouding tussen FOM B.V. en de provincie Fryslân.

 

B

 

Artikel 5.3.1 komt te luiden:

 

Artikel 5.3.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de ontwikkeling en de toepassing van innovaties en export en startende en groeiende ondernemers.

 

C

 

Artikel 5.3.4 komt te luiden:

 

Artikel 5.3.4 Overgangsrecht

Deze paragraaf en artikel 1.1, negende lid, zoals deze luidden voor 19 januari 2018, blijft van toepassing op aanvragen voor subsidie op grond van deze paragraaf die zijn ontvangen voor die datum.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Leeuwarden, 3 juli 2018

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris