Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5175

Gepubliceerd op 10 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân

Gedeputeerde Staten,

 

overwegende dat het van belang is om de ontwikkeling van startende en groeiende ondernemers en de toepassing van innovaties en export te stimuleren door het financieren van projecten die zich richten op het realiseren van innovaties en export;

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

besluiten:

 

Artikel I

 

de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân te wijzigen als volgt:

 

A

 

Artikel 1.1, negende lid, onder e komt te luiden:

 

  • e.

    Investeringsreglement FOM: het door Gedeputeerde Staten op 3 juli 2018 vastgestelde reglement, houdende de verhouding tussen FOM B.V. en de provincie Fryslân.

 

B

 

Artikel 5.3.1 komt te luiden:

 

Artikel 5.3.1 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de ontwikkeling en de toepassing van innovaties en export en startende en groeiende ondernemers.

 

C

 

Artikel 5.3.4 komt te luiden:

 

Artikel 5.3.4 Overgangsrecht

Deze paragraaf en artikel 1.1, negende lid, zoals deze luidden voor 19 januari 2018, blijft van toepassing op aanvragen voor subsidie op grond van deze paragraaf die zijn ontvangen voor die datum.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Leeuwarden, 3 juli 2018

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl