Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5173Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Dow Benelux B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat aan Dow Benelux B.V., gelegen aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek, de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS-9 door middel van het aantonen van gelijkwaardigheid voor de argontanks bij Maintenance en COPA.

 

Belanghebbenden kunnen tot en met 15 augustus 2018 tegen deze vergunning schriftelijk bezwaar maken bij de gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welke vergunning u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw A. Pavic, tel. 06-5120 1986 van RUD Zeeland. De vergunning staat geregistreerd onder nummer W-AOV170614 / 00179673.