Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5170Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Besluit op mer-beoordelingsnotitie van North Sea Decom Terminal

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) van North Sea Decom Terminal geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld voor het oprichten van een inrichting bestemd voor het ontmantelen van onshore en offshore objecten. De inrichting zal worden opgericht aan de Frankrijkweg (thans ongenummerd) te Nieuwdorp.

 

Hiervoor is een vergunning vereist op grond van de Wabo. Voor de oprichting van de installatie geldt op grond van categorie D18.1 en D18.8 van het Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht. Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Borsele, op werkdagen gedurende openingstijden.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 23 augustus 2018 uw bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer E. de Smidt van RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AVR180204.