Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5161Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Dow Benelux B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan Dow Benelux B.V., gelegen aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek een omgevingsvergunning hebben verleend voor de Latex fabriek van Trinseo Netherlands B.V.  

 

De vergunning ligt ter inzage vanaf 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 23 augustus 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning treedt op 24 augustus 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw M. Koek, tel 06-40642319 van RUD Zeeland. De vergunning staat geregistreerd onder nummer W-AOV170656 / 00180885.