Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 5160Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning Arkema B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Arkema B.V. gelegen aan de Europaweg 2 te Ritthem. De aanvraag heeft betrekking op de gehele inrichting omvattende revisievergunning. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

 

De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf 12 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.  

 

Een ieder kan tot en met 24 augustus 2018, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

 

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R van Bloppoel, tel. 0115-745 100 van RUD Zeeland. Het ontwerp besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV160451/00143544.