Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5158Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Locatie : Moezelweg 255, 3198 LS Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : De vervanging van Ontzwavelingsunit 3400 (Gulfinisher unit) door Unit 8300

Aanvraagdatum : 29 maart 2018

Besluitdatum : 26 juni 2018

Bekendmaking : 26 juni 2018

Zaaknummer : 999980305

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

De heer M. Moerland van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.