Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 5145Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Ontwerp Omgevingsvergunning – Technoplating Nijkerk – Gildenstraat 10 te Nijkerk

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de volgende vergunningen te actualiseren.

 

Het betreft de wijziging van de vergunningen van 24 februari 2010 en 8 mei 2012 voor de inrichting van Technoplating Nijkerk, gelegen aan Gildenstraat 10 te Nijkerk.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Nijkerk; in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de afsprakenplanner op de gemeentelijke website van Nijkerk of bellen met 14 033.

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

 

De eerste dag van de terinzagelegging is 12 juli 2018.

 

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het zaaknummer W.Z17.102534.01. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

 

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.