Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 514Beschikkingen | aanvraagKennisgeving beschikking

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : DSM Delft Permit B.V.

Locatie : Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft

Activiteit : Bouwen

Voor : Het wijzigen van een raccordement

Aanvraagdatum : 2 november 2017

Besluitdatum : 17 januari 2018

Bekendmaking : 17 januari 2018

Zaaknummer : 999967701

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 00.