Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 5130Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 juni 2018, nr. 1003174/1003186, tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 9, lid 1, van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a.

  Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het hoogheemraadschap Rijnland:

  € 0,-;

 • b.

  Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het waterschap Amstel Gooi en Vecht:

  € 70.000,-;

 • c.

  Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: € 512.662,-.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017.

Artikel 3  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt tot en met 27 december 2018, 17:00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.+

 

Haarlem, 26 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 10 juli 2018

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.