Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5129

Gepubliceerd op 10 juli 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 juni 2018, nr. 1003174/1003186, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het om uitvoeringstechnische redenen noodzakelijk is de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

De regeling wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

In artikel 1 wordt na onderdeel b een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

 

c. gebiedsproces: bestuurlijk proces gericht op de voorbereiding en onderlinge afstemming van subsidieaanvragen door meerdere aanvragers bij de Noord-Hollandse waterschappen, betreffende de concrete uitvoering van maatregelen ter verbetering van water- en bodemkwaliteit of het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied.

 

B

 

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op voorlichting aan agrariërs en kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs, alsmede gebiedsprocessen met agrariërs, die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit of het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied;

 

 

C

 

Artikel 9 komt te luiden:

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast, alsmede de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze voor het einde van de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

 • 3.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste en tweede lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

 

D

 

In artikel 13, tweede lid, wordt “2019” vervangen door: 2022.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 26 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 10 juli 2018

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl