Vaststelling grensbeschrijving grenscorrectie tussen Vught en ‘s-Hertogenbosch per 1 januari 2019, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

gezien de besluiten van de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch d.d. 24 oktober 2017 (registratienummer 7255961), en van Vught d.d. 8 februari 2019, nummer BW/17 - 226366, tot vaststelling van een herindelingsregeling grenscorrectie tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught en zoals aangegeven op de bijbehorende kaart met nummer 64478.

 

overwegende dat met deze grenscorrectie het beloop van de gemeentegrens wordt aangepast in die zin dat met de aanleg van de Randweg Vught - ’s-Hertogenbosch het gebied De Gement geheel op Vughts grondgebied komt te liggen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2, van de Wet algemene regels herindeling;

 

gelet op de kadastrale situatie per 9 november 2017, 14.13 uur;

 

BESLUITEN:

 

de grensbeschrijving van deze gewijzigde grens tussen de gemeenten Vught en

’s-Hertogenbosch als volgt vast te stellen:

Artikel 1: begripsomschrijving en werkwijze

 • 1.

  Kaart: de kaart met het nummer 64478, als onderdeel van de bovengenoemde raadsbesluiten van Vught en ’s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Punten 1 tot en met 23 zoals nader omschreven in artikel 2.

 • 3.

  De grenzen worden beschreven in zuidoostelijke richting.

Artikel 2: grensbeschrijving

De nieuwe gemeentegrens tussen de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch per 1 januari 2019 komt te lopen als volgt:

 

Kaart nr. 64478: grenscorrectie Vught – ‘s-Hertogenbosch

 

 • 1.

  Ter plaatse van de nieuw aangelegde randweg bij Vught en ’s-Hertogenbosch wordt de gemeentegrens tussen Vught en ‘s-Hertogenbosch gewijzigd conform een raadsbesluit waaraan ook tekening met nummer 64478 is vermeld.

 • 2.

  Tekening 64478 en bijbehorende coördinatenlijst ondersteunt deze kadastrale beschrijving.

 • 3.

  De grenswijziging wordt in deze beschrijving in zuidoostelijke richting beschreven.

 • 4.

  Startpunt van de nieuwe gemeentegrens is het meest noord-westelijke hoekpunt van perceel HTG sectie I 2246.

 • 5.

  De nieuwe grenslijn volgt vervolgens de noordelijke perceelgrens van HTG sectie I 2246 welke overgaat in de noord westelijke perceelgrens van perceel HTG sectie K 2694.

 • 6.

  Vanaf dat punt volgt de nieuwe gemeentegrens de noordelijke perceelgrens van HTG sectie K 2694 tot aan de kruising met perceel HTG sectie F 1814.

 • 7.

  Vanaf dit punt wordt vervolgens de noordelijke perceelgrens van perceel HTG F 1814 gevolgd.

 • 8.

  De nieuwe grenslijn doorsnijdt in rechte lijnstukken perceel HTG Sectie F 1813 en loopt in zuidoostelijke richting, en met behulp van meerdere lijnstukken door tot aan de kruising met perceel HTG sectie I 2494.

 • 9.

  Vanaf genoemd punt wordt perceel HTG sectie I 2494 doorsneden en loopt de nieuwe gemeentegrens in zuidoostelijke richting en met meerdere lijnstukken door tot aan het kruispunt met perceel HTG SECTIE I 2485.

 • 10.

  Vanaf dit punt doorsnijdt de nieuwe grenslijn in een rechte lijn perceel HTG sectie I 2485 tot aan het kruispunt met perceel HTG sectie I 2628.

 • 11.

  Vanaf genoemd punt doorsnijdt de nieuwe grenslijn in meerdere lijnstukken perceel HTG sectie I 2628 tot aan de kruising met perceel HTG sectie I 2592. De nieuwe grenslijn doorsnijdt in zuidoostelijke richting perceel HTG sectie I 2592 en doorsnijdt in een rechte lijn en in oostelijke richting de percelen HTG sectie I 2593, HTG sectie I 2620 en HTG sectie I 2226.

 • 12.

  Vanaf laatst genoemd punt doorsnijdt de nieuwe grens in een rechte lijn en in oostelijke richting perceel HTG sectie I 2227 en deels perceel HTG I 2604. Vanaf meetpunt 68 loopt de nieuwe grenslijn in zuidelijke richting verder en doorkruist deze eerst perceel HTG I 2604 en vervolgens deels perceel HTG I 2227 tot aan de kruising met perceel HTG sectie I 2228.

 • 13.

  Vanaf laatstgenoemd punt wordt perceel HTG I 2228 in meerdere lijnstukken in zuidelijke richting doorsneden tot aan de kruising met perceel HTG sectie S 1245.

 • 14.

  Vanaf dat snijpunt doorsnijdt de nieuwe grenslijn in zuidelijke richting genoemd perceel tot aan het kruispunt met perceel HTG sectie S 569. In een rechte lijn wordt perceel HTG sectie S 569 doorsneden tot aan de oostkant van perceel HTG sectie S 569.

 • 15.

  Vanaf dit punt wordt de oostzijde van perceel HTG S 569 in zuidelijke richting gevolgd tot aan de kruising met perceel HTG S 570.

 • 16.

  De nieuwe gemeentegrens volgt vanaf dat punt de oostelijke grens van perceel HTG sectie S 570 en voor een deel de oostelijke grens van perceel Vught sectie K 1546.

 • 17.

  Perceel HTG sectie S 1547 wordt in een rechte lijn en in oostelijke richting doorsneden tot aan de oostgrens van perceel Vught K 1547.

 • 18.

  Vanaf dit punt wordt in zuidelijke richting de oostgrens van perceel Vught sectie K 1547 gevolgd tot aan de kruising met perceel Vught sectie K 1548.

 • 19.

  Vanaf genoemd punt volgt de grens de oostelijke grenslijn van Vught K 1548 tot aan de kruising met perceel Vught sectie K 1713.

 • 20.

  De grens volgt in zuidelijke richting de oostzijde van perceel Vught K 1713 tot aan de kruising met de noord west punt van perceel Vught K 1963.

 • 21.

  Vanaf dit punt wordt in oostelijke richting de noordzijde van perceel Vught K 1963 gevolgd tot aan het kruispunt met perceel Vught sectie K 1926.

 • 22.

  Vanaf dit punt wordt de noordzijde van perceel Vught sectie K 1926 gevolgd tot aan de kruising en tevens bestaand te handhaven gemeentegrenspunt met perceel HTG sectie S 487.

 • 23.

  Vanaf dit punt wordt in zuidelijke richting de bestaande gemeentegrens weer aangehouden.

Artikel 3: inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van

Noord-Brabant genomen besluit,

namens deze,

R.M.J. Peusens,

programmamanager Bestuurlijke Organisatie en Samenwerking.

 

Beroep

Binnen zes weken ingaand op de dag na de publicatie in het Provinciaal blad kunt u tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector

Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

 

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de gronden van het beroep.

 

Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overlegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.

Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.

 

Naar boven