Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 5110Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Brabant Noord juni 2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

 

maakt bekend het Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, juni 2018, provinciale bevoegdheden;

 

De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord,

 

Overwegende dat het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2013 is vervangen door het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017;

 

Overwegende dat met het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017 de categorieën van besluiten, waarvoor aan de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord mandaat wordt verleend, en het aantal handelingen, waarvoor volmacht of machtiging wordt verleend, is uitgebreid;

 

Overwegende dat met het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017 het voor de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord mogelijk wordt machtiging te verlenen aan niet leidinggevende functionarissen voor het uitvoeren van bepaalde handelingen;

 

Overwegende dat voor het verder vergroten van een efficiënte inrichting van de organisatie en doelmatige wijze van werken het wenselijk is het Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevings-dienst Brabant Noord, juni 2015, provinciale bevoegdheden, dienovereenkomstig te wijzigen;

 

Gelet op het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017;

 

Besluit:

 • 1.

  Aan de manager Staf, Bedrijfsvoering en Ondersteuning (SBO), de procesmanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en alle teammanagers van de Omgevingsdienst Brabant Noord, op te dragen:

  • A.

   De uitoefening van de bij bovengenoemd mandaatbesluit aan de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord toegekende bevoegdheden, voor zover niet uitgezonderd van ondermandaat;

  • B.

   De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder A genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Aan de medewerkers van de teams Staf, Bedrijfsvoering en Ondersteuning (SBO), Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Advies & Specialisten (A&S), Kennis, Innovatie, Projecten, Processen (KIPP) op te dragen:

  • C.

   Het uitvoeren van de in artikel 5, lid 2 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017 vermelde handelingen;

  • D.

   De ondertekening van de stukken bij het uitvoeren van de onder C genoemde handelingen;

 • met inachtneming van de opgedragen taken en onder borging van de kwaliteit conform de voorwaarden gesteld in de tussen de Omgevingsdienst Brabant Noord en de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van deze taken geldende dienstverleningsovereenkomst.

 • 3.

  Te bepalen dat de onder 1 en 2 genoemde bevoegdheden en handelingen dienen te worden uitgeoefend respectievelijk uitgevoerd overeenkomstig het:

  • -

   Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017.

 • 4.

  Het volgende te bepalen:

  • A.

   Dit besluit kan worden aangehaald als "Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, juni 2018, provinciale bevoegdheden";

  • B.

   Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot 12 december 2017;

  • C.

   Per deze datum het Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, juni 2015, provinciale bevoegdheden, wordt ingetrokken.

    

's-Hertogenbosch, 14 juni 2018

De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord

J.A.J. Lenssen

’s-Hertogenbosch, 3 juli 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA