Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5108

Gepubliceerd op 9 juli 2018 09:13

Mandaatlijst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant mei 2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

 

maakt bekend de Mandaatlijst ODZOB 2018 voor zover deze betrekking heeft op ondermandaat en ondervolmacht van bevoegdheden welke Gedeputeerde Staten aan de directeur heeft gemandateerd;

 

 • B.

  Bevoegdheden namens externe bestuursorganen (voor zover door hen gemandateerd)

 

 

 

Het aangaan van rechtsgedingen, tot het indienen van een bezwaarschrift en tot het instellen van (hoger) beroep

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het aanwijzen van toezichthouders

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het aanwijzen van personen ter vertegenwoordiging van een bestuursorgaan in rechte

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het opleggen of effectueren van een last onder bestuursdwang

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het gedogen van een geconstateerde overtreding

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Het weigeren of intrekken van een vergunning of ontheffing

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan, tenzij de volgende regel van toepassing is

Het weigeren of intrekken van een vergunning of ontheffing, voor zover de toepasselijke regelgeving geen ruimte laat voor een andere beslissing of de intrekking geschiedt op verzoek van belanghebbende

Afdelingsmanager

 

Het namens GS besluiten op een bezwaarschrift waarbij het bezwaar ongegrond wordt verklaard zonder inhoudelijke wijziging of herroeping van het oorspronkelijke besluit, dan wel waarbij niet wordt afgeweken van het advies van de provinciale hoor- en adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften

Directeur

Ondermandatering niet toegestaan

Alle eenvoudige correspondentie waaronder ontvangstbevestigingen, e-mails, addenda e.d. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten

Medewerker

Voor zover dit is toegestaan volgens de onderliggende machtigings- en mandaatbesluiten.

Het betreft eenvoudige correspondentie die niet gericht is op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevat of leidt tot enige verplichting. Bij vermoeden dat hiervan wel sprake is, is de afdelingsmanager bevoegd.

Alle uitgaande brieven en adviezen die procedurele, financiële of rechtsgevolgen hebben, zoals voornemens en ontwerpbeschikkingen, alsmede alle besluiten voor zover die op grond van deze mandaatlijst niet zijn voorbehouden aan de directeur

Afdelingsmanager

 

Voor zover dit is toegestaan volgens de onderliggende machtigings- en mandaatbesluiten.

Het heffen van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen om een vergunning of ontheffing

Afdelingsmanager

Voor zover dit is toegestaan volgens de onderliggende mandaatbesluiten aan de directeur.

Voor zover aan de directeur mandaat is verleend te beslissen op de desbetreffende aanvraag.

Voor zover voor het in behandeling nemen van de aanvraag op grond van de gemeentelijke of provinciale legesverordening leges verschuldigd zijn.

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

 

Overwegende dat:

 • -

  gelet op de efficiënte inrichting van de organisatie en een doelmatige wijze van werken het wenselijk is de uitoefening van een aantal bevoegdheden krachtens ondermandaat op te dragen aan functionarissen in de ambtelijke organisatie;

 • -

  het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bij besluit van 5 april 2018 de “Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant versie 1 januari 2016” heeft gewijzigd in “Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant” welke vanaf 20 april 2018 in werking is getreden;

 • -

  door organisatorische wijzigingen het wenselijk is om de ‘Mandaatlijst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant’ van 8 januari 2018 te actualiseren;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 2, eerste lid, van de Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 • -

  het mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 19 september 2013;

 • -

  alle mandaatbesluiten van de colleges van de deelnemende gemeenten en de provincie in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

 

besluit

 

 • 1.

  tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de mandaatlijst;

 • 2.

  dat alle eventueel nieuw te verlenen mandaten en ondermandaten aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, na vaststelling, deel uitmaken van deze mandaatlijst;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking ervan en terugwerkende kracht heeft ten aanzien van elke beslissing of handeling die in de periode van 11 december 2017 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door een functionaris die aan dit besluit de bevoegdheden ontleent om die beslissing in mandaat of handeling met machtiging te nemen;

 • 4.

  dat een dergelijke beslissing of handeling daarmee van rechtswege is bekrachtigd;

 • 5.

  dat het besluit tot vaststellen van de mandaatlijst van 8 januari 2018 wordt ingetrokken.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatlijst ODZOB 2018”.

 

Eindhoven, 9 mei 2018

J.M.L. Tolsma

Directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

’s-Hertogenbosch, 3 juli 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl