Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5074Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Kees in 't Veen Beheer B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 11 oktober 2010 aan Kees in 't Veen Beheer B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Moezelweg 171, 3198 LS Rotterdam-Europoort, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor het reinigen, repareren, opwarmen, opslaan en parkeren van tankcontainers (auto’s).

 

De wijziging betreft het toevoegen van een geluidsvoorschrift voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);

- de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Mevrouw V.A.S. de Leeuw van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 46.

Zaaknummer: 999967021.