Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 507Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot wijziging van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 3 van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 inzet voor het behoud, het beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van erfgoed zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat;

Overwegende dat het wenselijk is om het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 te wijzigen in verband met een wijziging van de eigendomssituatie van Fort Prins Frederik.

Besluiten vast te stellen de wijziging van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018.

Artikel I

Het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 wordt als volgt gewijzigd, waarbij de Subsidieontvanger wijzigt van Erfgoed Fort Prins Frederik B.V. naar Gemeente Goeree-Overflakkee.

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Gemeente Goeree- Overflakkee

€ 263.325

Fort Prins Frederik

•Restauratie geschutstoren met voldoende exploitatiemogelijkheden door een goed binnenklimaat

•Gerealiseerde reconstructie van de historische toegangsbrug over de vestinggracht aan de oostzijde van het forteiland

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. J. Smit Voorzitter

Drs. J.H. de Baas Secretaris