Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 5067Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 16 februari 2016 nummer 764953-764965, tot vaststelling van de Beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 4:46, artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland

Artikel 1  

Deze beleidsregel is van toepassing op verstrekte subsidies op grond van de:

 • a.

  Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021;

 • b.

  Uitvoeringsregeling Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland;

 • c.

  Uitvoeringsregeling POP-2 subsidies Noord-Holland;

 • d.

  Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Noord-Holland.

 

Artikel 2  

Gedeputeerde Staten verlagen de verstrekte subsidies, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door de Staatssecretaris van Economische zaken vast te stellen Beleidsregels verlagen subsidie POP.

Artikel 3  

Deze beleidsregel wordt bekend gemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad en treedt tezamen met de Beleidsregels verlagen subsidie POP in werking met ingang van de dag na publicatie door de Staatssecretaris van Economische Zaken van de Beleidsregels verlagen subsidie POP in de Staatscourant.

Artikel 4  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland.

Haarlem, 16 februari 2016.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 23 februari 2016

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.