Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 5064Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 februari 2016, nummer 764953-764965 tot vaststelling van een subsidieplafond 2016 voor en openstelling van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland voor het onderdeel beheer uitvoering, promotie en voorlichting LEADER.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

 

Besluiten:

 

 • I.

  Gedeputeerde Staten stellen open: hoofdstuk 3, paragraaf 5 lopende kosten, promotie en voorlichting van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland verder te noemen de uitvoeringsregeling, voor de periode van 15 april 2016 tot en met 31 mei 2016.

 

 • II.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het jaar 2016 ten behoeve van de uitvoeringsregeling op de onderstaande bedragen:

  voor artikel 3.5.1 a en b gezamenlijk € 500.000,00 bestaande uit 50% ELFPO en 50% provinciale middelen.

 

 • III.

  Gedeputeerde Staten stellen de volgende regels vast:

Artikel 1. subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS);

 • b.

  promotie en voorlichting van de LOS.

Artikel 2. aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  de penvoerder van de LAG;

 • b.

  rechtspersonen.

Artikel 3. subsidievereiste

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland wordt subsidie uitsluitend verstrekt indien de aanvraag past binnen een door Gedeputeerde staten goedgekeurde LOS.

Artikel 4. subsidiabele kosten

 • a.

  Subsidie in verband met beheer van de uitvoering van de LOS kan worden verstrekt voor:

  • i.

   operationele kosten en personeelskosten;

  • ii.

   opleidingskosten;

  • iii.

   kosten voor public relations;

  • iv.

   in afwijking van het bepaalde in artikel 1.13 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies, kosten voor financiële diensten, waaronder begrepen kosten voor bankdiensten en financieringen;

  • v.

   kosten voor monitoring en evaluatie.

 

 • b.

  Subsidie in verband met promotie en voorlichting wordt verstrekt voor:

  • i.

   kosten voor het faciliteren van de uitwisseling tussen belanghebbenden;

  • ii.

   kosten voor het promoten van en verstrekken van informatie over de LOS

  • iii.

   kosten voor de ondersteuning van potentiële begunstigden bij de ontwikkeling van concrete projecten en het voorbereiden van aanvragen.

Artikel 5. hoogte subsidie

De steun van deze regeling bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25% van de totale publieke uitgaven voor de Lokale Ontwikkelings Strategie.

 

 • IV.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 16 februari 2016.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Toelichting

Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor Lokale Actiegroepen (LAG) die zijn ingesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

 

De regeling voorziet in een tegemoetkoming van de kosten voor het beheer van de uitvoering en de kosten voor promotie en voorlichting van de ontwikkelingsstrategie. De EU bijdrage en de provinciale bijdrage vormen tezamen 100% van de overheidssteun.

 

 

Uitgegeven op 23 februari 2016

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.