Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 5062Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Heineken Nederland B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 20 december 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Heineken Nederland B.V. voor de inrichting aan de Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude.

 

Het betreft een inrichting voor het brouwen van bier inclusief het in eigen beheer zuiveren van het daarbij vrijkomende afvalwater.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu, veranderen en omvat het accepteren van afvalstoffen van derden voor het optimaal inzetten van de anaerobe reactoren.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude Dorp;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer R.H. van den Biggelaar van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 62.

Zaaknummer: 999968411.