Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 483Overige overheidsinformatieProvincie Zuid-Holland Ontwerpbelsuit ontheffing art. 10.63 Wet milieubeheer

RECTIFICATIE

 

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Wet milieubeheer (Wm)

Onderwerp

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij voornemens om aan de Gasunie Transport Services B.V. een ontheffing te verlenen op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Deze ontheffing heeft betrekking op het toepassen van houtachtig materiaal onder een aan te leggen werkterrein (Schoonderwoerd) op een perceel gelegen aan de Provincialeweg Oost 11a in Haastrecht.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen ter inzage van 22 januari tot en met 1 maart 2018. U kunt de stukken op afspraak inzien tijdens kantooruren in de hoofdvestiging van het Klant Contact Centrum van de gemeente Krimpenerwaard, Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk

telefoon 140 182  

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 1 maart 2018 schriftelijk en/of mondeling, een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda, onder vermelding van 2017302807. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden-Holland, telefoon 088 5450 000. Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.