Nadere subsidieregels tenderregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 19 december 2017 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS TENDERREGELING VOOR AANLOOPSTEUN VOOR LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN PROVINCIE LIMBURG

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte: het luchtruim zoals bedoeld in Besluit 2006/682/EG van de Raad en van de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Raad bijeen van 9 juni 2006 inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Roemenië, de Republiek Servië en de Missie van de Verenigde Naties voor interim-bestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte (ECAA), PB L 285 van 16.10.2006, blz. 1.

 • b.

  hub: een luchthaven binnen de Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte die fungeert als knooppunt in het intercontinentale luchtverkeersnetwerk.

 • c.

  lijnverbinding: een verbinding die, in tegenstelling tot een chartervlucht, op regelmatige, vooraf geprogrammeerde uren vliegt tussen twee punten gedurende het gehele jaar.

 • d.

  luchthavengelden: een tarief dat of een heffing die wordt geïnd ten gunste van de luchthaven en door de luchthavengebruikers verschuldigd is voor het gebruik van de faciliteiten en diensten die exclusief door de luchthaven worden aangeboden en die verband houden met het landen, het opstijgen, de verlichting en bebakening, het parkeren van vliegtuigen en de verwerking van passagiers en vracht, met inbegrip van voor grondafhandelingsdiensten verschuldigde heffingen of vergoedingen en vergoedingen voor gecentraliseerde grondafhandelingsinfrastructuur.

 • e.

  luchtvaartmaatschappij: een luchtvaartmaatschappij met een geldige exploitatievergunning afgegeven door een lidstaat of een lid van de Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees parlement en de Raad.

 • f.

  regio: de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas-Noord.

 • g.

  Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen: mededeling van de Commissie inzake Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen (Pb EU 2014/C99/03).

 • h.

  stimulerend effect: aanloopsteun voor een luchtvaartmaatschappij heeft een stimulerend effect indien mag worden verwacht dat zonder de steun, het niveau van de economische activiteit van de luchtvaartmaatschappij op de betrokken luchthaven niet zou zijn toegenomen. Bijvoorbeeld in het geval dat de nieuwe route niet van start zou zijn gegaan. De nieuwe route mag pas van start gaan nadat er een subsidieaanvraag is ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Het ondersteunen van het creëren van nieuwe lijnverbindingen vanaf Maastricht-Aachen Airport naar een hub met als doel het verbeteren van de mobiliteit van de burgers van de regio en het stimuleren van de regionale economie.

Artikel 3 Doelgroep/aanvrager

Voor subsidie kunnen luchtvaartmaatschappijen in aanmerking komen die een nieuwe lijnverbinding willen starten van Maastricht-Aachen Airport naar een hub.

Artikel 4 Europese regelgeving

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvraag dient in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen:

  • a.

   er dient sprake te zijn van een stimulerend effect;

  • b.

   de voorgestelde bestemming vanaf Maastricht-Aachen Airport betreft een nieuwe verbinding. Een verbinding wordt aangemerkt als nieuwe verbinding indien de voorgestelde bestemming op het moment van de subsidieaanvraag niet wordt bediend en indien in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de geplande startdatum van de nieuwe verbinding niet operationeel is geweest en tot het moment van de subsidieaanvraag geen aankondigingen van luchtvaartmaatschappijen zijn geweest om de betreffende verbinding zonder steun te gaan aanbieden;

  • c.

   het betreft een lijnverbinding van Maastricht-Aachen Airport met een hub;

  • d.

   de voorgestelde lijnverbinding wordt niet onder vergelijkbare condities vanaf de luchthavens Luik of Eindhoven bediend;

  • e.

   de voorgestelde lijnverbinding wordt niet onder vergelijkbare condities middels hogesnelheidsdiensten van de spoorwegstations Aachen Hauptbahnhof of Liège-Guillemins bediend; en

  • f.

   de nieuwe lijnverbinding en – indien van toepassing – het ondernemingsplan van de luchtvaartmaatschappij is voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag afgestemd met en heeft de instemming van de exploitant van de luchthaven.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De lijnverbinding dient drie jaar in stand te worden gehouden.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient jaarlijks te rapporteren over:

  • a.

   het aantal vluchten dat op de nieuwe lijnverbinding heeft gevlogen;

  • b.

   het aantal passagiers dat is vervoerd middels de nieuwe lijnverbinding;

  • c.

   de kosten en opbrengsten van de nieuwe lijnverbinding; en

  • d.

   de daadwerkelijk betaalde luchthavengelden inclusief onderbouwing hiervan middels facturen.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. , wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden in de richtsnoeren zoals gesteld in artikel 4;

 • d.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 5;

 • e.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12;

 • g.

  de subsidieaanvraag is ingediend door een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard; en/of

 • h.

  de subsidieaanvraag is ingediend door een onderneming in moeilijkheden.

Hoofdstuk 2 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen per openstellingsperiode van deze Nadere subsidieregels tenderregeling aanloopsteun luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg een subsidieplafond vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling geschiedt conform onderstaande indicatoren en bijbehorende puntenberekening:

  Criterium

  Indicator

  Maximaal haalbaar aantal punten

  1. Aantal verwachte passagiers

  totaal aantal weken dat gevlogen gaat worden x aantal frequenties per week x maximaal mogelijke bezetting v/h betreffende vliegtuigtype x verwachte bezettingsgraad; zie bijlage 1 voor beoordeling en score

  0–100

  2. de mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van en score elektrisch vliegen op en vanaf Maastricht-Aachen Airport

  zie bijlage 1 voor beoordeling

  0–25

  3. het tijdelijk vergroten van de frequenties van de betreffende en score lijnverbinding in de periode van de TEFAF.

  zie bijlage 1 voor beoordeling

  0–25

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verdelen het bedrag van het subsidieplafond naar volgorde van rangschikking. Daarbij wordt de volgende systematiek gehanteerd:

  • a)

   De behaalde punten per indicator worden bij elkaar opgeteld tot een totaal score.

  • b)

   Het project dat de meeste punten scoort, komt als eerste in aanmerking voor subsidie, het project dat de op één na de meeste punten scoort, komt als tweede in aanmerking, enz.

 • 4.

  Indien meerdere subsidieaanvragen evenveel punten scoren op basis van de in onderhavig artikel genoemde beoordelingssystematiek, dan met de beschikbare middelen binnen deze regeling kunnen worden gehonoreerd, zal een openbare loting uitsluitsel geven.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn de door de luchtvaartmaatschappij ten behoeve van de nieuwe lijnverbinding daadwerkelijk verschuldigde luchthavengelden.

Artikel 10 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten voor maximaal drie jaar. In het geval van steunverstrekking door andere overheden, kan de subsidieverlening op grond van deze regeling nooit ertoe leiden dat de totale overheidssteun het maximale steunpercentage van 50% overschrijdt.

Hoofdstuk 3 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

  De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:

  • ondernemingsplan waarin in ieder geval het volgende wordt geadresseerd:

   • de ratio achter de voorgestelde lijnverbinding, welke markten worden bediend (point- to-point, business, leisure, onward connecting, inbound of outbound);

   • hoe past de voorgestelde lijnverbinding binnen de reeds gevlogen bestemmingen vanaf Maastricht-Aachen Airport;

   • hoe past de voorgestelde lijnverbinding binnen de strategie van de aanvragende luchtvaartmaatschappij;

   • het type vliegtuig in relatie tot het voorziene aantal passagiers c.q. hoeveelheid vracht;

   • onderbouwing dat de gesteunde lijnverbinding vooruitzichten biedt om ten minste na drie jaar zonder overheidssteun winstgevend te worden voor de aanvrager.;

   • ondersteunend bewijs ter onderbouwing van de voorziene passagiersaantallen.

  • indien geen ondernemingsplan kan worden overgelegd, dan dient de aanvrager een onherroepelijke toezegging te doen om de lijnverbinding te blijven exploiteren voor een periode die ten minste even lang duurt als de periode dat zij aanloopsteun heeft ontvangen.

  • sluitende en gespecificeerde begroting inclusief eventuele andere bijdragen van overheidswege conform format.

  • een document waaruit blijkt dat de nieuwe verbinding en eventueel het ondernemingsplan afgestemd is met en de instemming heeft van de exploitant van Maastricht-Aachen Airport.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan door de aanvrager uitsluitend worden ingediend bij en dient tijdig te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten gedurende de openstelling van deze Nadere subsidieregels.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten besluiten over de openstelling en sluiting van deze Nadere subsidieregels.

 • 3.

  De ontvangststempel (met de datum waarop de aanvraag is binnengekomen en geregistreerd) van de Provincie Limburg is bepalend voor de datum van binnenkomst.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels tenderregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg”.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 december 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

 

Maastricht-Aachen Airport is een van de onderscheidende vestigingsplaatsfactoren voor de provincie Limburg. De aanwezigheid van een regionale luchthaven wordt steeds belangrijker bij de locatiekeuze van internationaal georiënteerde bedrijven. Voor het bedrijfsleven in de regio is het van belang snel en gemakkelijk de belangrijkste zakencentra van Europa te kunnen bereiken. De toegevoegde waarde van Maastricht Aachen Airport is met name het leveren van snelheid en kwaliteit en daardoor tijdwinst (‘creating time’) voor het (Eu)regionale bedrijfsleven.

 

De mogelijkheid om vanuit Maastricht-Aachen Airport naar andere bestemmingen in Europa te vliegen is tevens een service voor de inwoners van de Euregio, omdat men weinig tijd kwijt is in het voor- en na-traject van de vliegreis. Inwoners van de Euregio kunnen zich makkelijker laten brengen en ophalen bij de luchthaven waardoor (hoge) parkeerkosten vermeden kunnen worden. Ook biedt het aanbod van meer bestemmingen vanaf Maastricht-Aachen Airport meer mogelijkheden voor inkomend toerisme in een landschappelijk en cultureel aantrekkelijke gebied als Limburg.

 

De Provincie Limburg beoogt middels de subsidieregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen het aantal lijnverbindingen op Maastricht-Aachen Airport te vergroten en zodoende het regionale vestigingsklimaat en inkomend toerisme te versterken.

Bijlage 1 Schema beoordeling indicatoren zoals genoemd in artikel 8 lid 2

Beoordeling en scoring indicator 1 (aantal verwachte passagiers)

 

A

 

_______________

X 100

 

B

 

Waarbij

A = aantal verwachte passagiers op basis van berekening zoals weergegeven in artikel 8 lid 2 onder 1.

en

B = aantal verwachte passagiers van de hoogst scorende verbinding op basis van de berekening zoals weergegeven in artikel 8 lid 2 onder 1.

 

Beoordeling en scoring indicatoren 2 en 3 (de mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van elektrisch vliegen op en vanaf Maastricht-Aachen Airport en het tijdelijk verhogen van de frequenties van de betreffende lijnverbinding in de periode van de TEFAF)

 

Omschrijving

Beoordeling

De indicator is uitstekend uitgewerkt, geeft vertrouwen en getuigt van maatwerk. Verder getuigt de uitwerking van grote mate van inleving, probleemstelling en oplossingsrichting. De uitwerking heeft meerwaarde en is aantoonbaar realiseerbaar.

25

De indicator is uitgewerkt, maar getuigt niet van maatwerk en voegt nagenoeg niets extra’s toe. De uitwerking is aantoonbaar realiseerbaar.

10

De indicator is niet opgenomen of niet uitgewerkt.

0

 

Naar boven